HORE
 
 
 

FotovoltAika

 
 

„Kľúčovou vlastnosťou fotovoltických systémov je ich optimalizácia, účinnosť a efektivita“

 
 
 
 
 

Tieto vlastnosti, je možné splniť individuálnym riešením. V prípadoch výstavby fotovoltických systémov bez podrobnej prípravy môžu tieto systémy dosahovať menšie výkony. Medzi našimi službami nájdete aj servisné služby fotovoltických elektrární a elektroinštalácii. Disponujeme meracou, termovíznou technikou pre diagnostiku kritických miest inštalácii. Zúčastňujeme sa pravidelných školení a certifikácií.
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGAS spol. s r.o.

 

PONÚKA

 
Ponúkame vám kompletné riešenia spracovania slnečnej energie zložené z kvalitných robustných produktov, ktoré spolu vytvoria spoľahlivé riešenia optimalizácie vašej spotreby a to využívaním elektrickej energie, ktorú si sami vyrobíte na vašej streche a jej čo najväčšie množstvo spotrebovanej vo vašom objekte. Fotovoltaika predstavuje veľmi efektívny, prístupný a v súčasnosti často využívaný spôsob výroby energie v rodinnom dome, prípadne firme a napomáha vám získať energetickú nezávislosť. Máme pre vás pripravené riešenia nulových prebytkov vyrobenej energie do distribučnej siete, ako aj ohrev vody nezávislým na elektrine od distribučnej spoločnosti. Ostrovné systémy pre víkendové chalupy, karavany a taktiež celoročne obývané domy. Získať úsporu energie a zastabilizovanie ceny elektriny vám môže pomôcť aj hybridný fotovoltický systém doplnený o batérie prípadne Malý zdroj energie podľa zákona 309/2009 § 4a.
 
 
 
 

Úvod – FOTOVOLTAIKA

 
 
Odporúčame osobné stretnutie priamo na mieste plánovanej inštalácie pre čo najpresnejšie spracovanie cenovej ponuky. Uvedomujeme si vašu nemalú investíciu a preto je potrebné zodpovedať všetky vaše otázky a pripomienky. Pri akejkoľvek fotovoltickej elektrárni je dôležité správne zladenie súboru viacerých krokov či už administratívnych alebo technických (typ panelov, správny výkon, vlastná spotreba). Našou ústretovosťou by sme vám chceli pomôcť k správnemu konečnému rozhodnutiu. Náš návrh bude inštalácia na kľúč s kompletnou legislatívou a odbornou montážou. Samotná inštalácia elektrárne je teda len zlomok prác, ktoré sú potrebné na jej bezproblémové prevádzkovanie. Preto je dôležité vykonať aj kvalitnú administratívnu činnosť bez ktorej bude aj odborne prevedená montáž zbytočná. V prvej fáze sú potrebné vyjadrenia k vášmu zámeru vybudovať fotovoltickú elektráreň na streche rodinného domu, ktoré treba vybaviť ešte pred začatím samotnej montáže. Prípadné pripomienky sa zapracujú do cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Nasleduje podpísanie zmluvy o dielo, v ktorej sa vyšpecifikujú jednotlivé administratívne, inštalačné, finančné, časové záležitosti. Keďže, ako sme spomínali, jedná sa o nie zanedbateľnú investíciu je preto potrebné brať do úvahy aj potrebu riešenia poistenia technológie Po schválení projektovej dokumentácie nasleduje samotná montáž, ktorá ja časovo náročná podľa technickej zložitosti projektu. Montáž je ukončená revíznou správou, ktorá okrem iného tvorí podklad k žiadosti o vydanie zmluvy o pripojení .Po úspešnej kolaudácii nasleduje prihlasovací postup k pripojeniu zariadenia do distribučnej sústavy .Celý proces od cenovej ponuky až po pripojenie na sieť sa dá odhadnúť na tri mesiace. Aby boli tieto kroky prevedené správne a kvalitne staráme sa o pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov a deklarujeme ho spoluprácou s poprednými spoločnosťami, ktoré sú zárukou kvality.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technológia

 
Slnečnú elektráreň je možné inštalovať na akúkoľvek strechu či už sedlovú, rovnú, valbovú a dokonca aj na fasádu rodinného domu. Keďže sa jedná o bezprostrednú inštaláciu na strechu budovy je preto potrebné uvedomiť si, že je potrebný zásah do konštrukcie strechy a na ňu samotnú. Ponúkame vám širokú paletu rôznych kotviacich systémov, ktoré sa líšia spôsobom uchytenia na jednotlivé typy striech. Súčasťou kotviacich prvkov je tesnenie prestupov proti zatekaniu. Prípadné nerovnosti krytiny či krovu sa dajú odstrániť výškovým nastavením uchytenia nosného hliníkového rámu. Hliníková konštrukcia tvorí nosný podklad pre inštaláciu panelov. Najdôležitejšou súčasťou fotovoltického solárneho systému je teda solárny panel. Výber, prípadne vhodnosť panelov pre montáž je individuálna pre každú inštaláciu. Poradíme vám aký typ panelu je vhodný pre použite na vašu strechu. Zohľadňuje sa tu veľkosť strechy jej smerovanie, sklon atď. Ideálna orientácia strechy pre montáž panelov je juh, no aj orientácia medzi juhovýchodom a juhozápadom nepredstavuje až taký závažný problém, aj takto orientovanú strechu je možné považovať za optimálnu. V našich zemepisných šírkach je ideálny sklon strechy 35°, opäť však platí, že aj sklon medzi 10° až 50° môžeme považovať za dostatočný. Na rovnej streche je potrebné panely podoprieť konštrukciou tak, aby sme zabezpečili ich správny sklon a orientáciu podľa svetových strán a zabezpečili medzi jednotlivými radami dostatočnú vzdialenosť, aby si navzájom netienili. V prípade, že je vaša strecha orientovaná tak, že jej hrebeň je v smere sever-juh, je možné východnú a západnú strechu využiť na inštaláciu fotovoltických panelov. V našej ponuke nájdete overenú kvalitu produktov. Pri návrhu konštrukcie je potrebné do nej zapracovať aj káblové vedenia, ktoré je zaústené do striedača, ktorého umiestnenie je potrebné zvoliť tak, aby bolo čo najbližšie k panelom, ale neodporúčame inštaláciu do priestoru, ktorý sa vplyvom počasia prehrieva. Striedač, prípadne striedače sa dimenzujú podľa počtu panelov a ich výkonu. Všetky sú vo vodotesnom prevedení a môžu byť montované aj do vonkajšieho prostredia. Celkový vývod elektrárne sa potom v prípade inštalácie s vlastnou spotrebou, o ktorej výhodách sme už písali na inom mieste, privádza na samostatný istič v rozvodni domu. Všetky tieto práce musia byť vykonané odborne v súlade s právnymi predpismi a normami, aby elektráreň nestratila na účinnosti, ktorá je pri udávanej 25 ročnej životnosti elektrárne veľmi dôležitá.
 
 
 

Malý zdroj do 10kW

 
Novelou zákona 309/2009 sa do praxe vnieslo pomenovanie Malý zdroj. Jedná sa o klasickú fotovoltickú elektráreň do výkonu 10kW. Účelom tejto novely je zjednodušenie administratívnej činnosti pri odovzdávaní zariadenia zákazníkovi a následného spustenia do prevádzky. Ako aj pri klasických elektrárňach, tak aj pri Malom zdroji, je účelom, aby ste si pokryli vlastnú spotrebu elektrickej energie. My vám ponúkame certifikovanú inštaláciu Malého zdroja s odovzdaním kompletnej žiadosti pre čerpanie dotácie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hybridná elektráreň

 
Inštaláciou striedača, ktorý v čase výroby, elektrickej energie vašou elektrárňou, napája elektrickou energiou váš dom a súbežne umožňuje akumulovať slnečnú energiu v batériách, z ktorých môžete čerpať energiu počas večera (noci) vytvoríme hybridnú elektráreň. Tento systém je vhodný pre rodinné ... Čítať viac
 
 
 
 
 

Ostrovná elektráreň

 
Ostrovné fotovoltické systémy (off-grid) sa postupne stávajú populárnymi aj na Slovensku. Ponúkajú vám riešenia, kde nie je možné pripojiť objekt do distribučnej siete, prípadne nezávislosť na dodávkach elektrickej energie od ostatných dodávateľov „energetickú nezávislosť “. Túto samostatnú ... Čítať viac
 
 
 
 
 

Ohrev vody

 
Najjednoduchšia možnosť pre využitie prebytkov z vašej elektrárne je "ukladanie" energie na ohrev vody v bojleri, prípadne akumulačnej nádobe/. Ponúkame vám certifikovanú montáž s možnosťou čerpanie dotácii v projekte Zelenej domácnostiam . V prípade vášho záujmu o riešenie ohrevu vody nás ... Čítať viac